Πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρήσεων
100% επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠ.ΑΝ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση ανέργων και νέων επιχειρηματιών για την
εκπόνηση και εφαρμογή «Σχεδίου στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ωφελούμενοι είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών.
Θα πρέπει:
Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να
έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την
ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας)
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
Δηλαδή, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα
το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το 64ο έτος δεν θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένο (με βάση την ημερομηνία γέννησης).
Να μην δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
Να μην δραστηριοποιούνται σε εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή
κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο βράδυ,
καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα,
τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια
Να μην είναι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
σύμβασης franchising (δικαιόχρησης)
ΣΤΟΧΟΣ  Η υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους στις
νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και της
απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
ΜΕΘΟΔΟΙ

Εισαγωγή στις νέες επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση πόρων
Υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον

Ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των
επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη
επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της νέας επιχείρησης
Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας
Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας, με κάλυψη του μισθολογικού κόστους για
12 μήνες και μέχρι του ποσού των 15.000€
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011