Πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους

100% επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠ.ΑΝ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με την εκπόνηση και
εφαρμογή “Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης για τη στήριξη των
Επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους”, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης και
παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας». Τα Σχέδια περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται
με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε
επιχείρησης. Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους
απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική
απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Επιχειρήσεις της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και
Νοτίου Αιγαίου, που απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω
Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1/1/2011
Να μην είναι προβληματικές κατά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
Να μην δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και στην
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την 12/10/2011 έως και την
ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης
Να μην είναι εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων
σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο βράδυ, καθώς και
επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα, τυχερά,
ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια
Να μην είναι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
σύμβασης franchising (δικαιόχρησης)

ΣΤΟΧΟΣ
Την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά
τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και της
απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης

ΜΕΘΟΔΟΙ
Εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης για εξοικονόμηση πόρων
Υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον
Ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των
επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας
Ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε
βαθμίδας και κατηγορίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων
θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας ομάδων εργαζομένων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη
ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού
Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση του προσωπικού σε θεματικά πεδία σχετικά με το
αντικείμενο της επιχείρησης ή τις ανάγκες των εργαζομένων για απόκτηση δεξιοτήτων
που συνάδουν με τους στόχους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης
Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας, με κάλυψη του μισθολογικού κόστους για
12 μήνες και μέχρι του ποσού των 15.000€

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011