Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 25/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  39846

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 25-11-2011 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση πιστώσεων
2. Έγκριση της υπ’ αριθμ.24/2011 μελέτης του έργου «Μερική διαπλάτυνση οδού παραπλεύρως ΣΚΑ» προϋπολογισμού 12.000 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης του έργου
3. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανακαίνιση χώρων ΞΕΝΙΑ για στέγαση της υπηρεσίας περιβάλλοντος Δήμου» και ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
4. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας Κέντρου Ναυπηγικής τέχνης στη Ναύπακτο»
5. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικών στα κτίρια του κέντρου Ναυπηγικής τέχνης στη Ναύπακτο.»
6. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στα κτίρια Ναυπηγικής τέχνης .
7. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης , διαμόρφωσης και ανάπλασης του Αλσυλλίου Γριμπόβου.»
8. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ενοποίησης παραλιών μέσω της Καστρόπολης Ναυπάκτου»
9. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κτήματος Κοζώνη και δημιουργίας πάρκου αναψυχής ( αφορά το τμήμα του κτήματος περιμετρικά του χώρου , όπου προβλέπεται το θέατρο).
10. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και πρασίνου στο σημερινό διοικητήριο»
11. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμου στο Δυτικό κεντρικό τμήμα της Πόλης»
12. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επεξεργασίας και διάθεσης αδρανών.»
13. Προέλεγχος των απολογισμών των πρώην Δήμων του Δήμου Ναυπακτίας οικ. Έτους 2010
14. Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στην υπάλληλο του Δήμου κ. Ελευθερία Χατζοπούλου
15. Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στην υπάλληλο του Δήμου κ. Δήμητρα Κουβέλη
16. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου.
17. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων.
18. Συμπλήρωση της 244/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Απόδοση 2ου λογαριασμού παγία προκαταβολής»

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης