Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 29/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  40476

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29-11-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Δασική Μελέτη για τη χάραξη – διαμόρφωση Μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου στην ορεινή Ναυπακτία» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
2.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Δασική Μελέτη για την ανάπλαση της Δραγατσούλας στην Τοπική Κοινότητα Σίμου Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης Δήμου Ναυπακτίας» και διάθεση της σχετικής πίστωσης»
3.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης σε κεντρικές συνοικίες της πόλης της Ναυπάκτου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
4.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Τοπογραφική Μελέτη για τη χάραξη – διαμόρφωση Μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου στην ορεινή Ναυπακτία» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
5.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής Αναβάθμισης στην πόλη της Ναυπάκτου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
6.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Δασική Μελέτη για τη χάραξη – δημιουργία Ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
7.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Δασική Μελέτη για τη μελέτη Καθαρισμού και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβα» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
8.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Δασική Μελέτη για τη διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στη δυτική Ναυπακτία» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
9.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Τοπογραφική Μελέτη για τη χάραξη – δημιουργία Ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
10.Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.48/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
11.Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση έφεσης. κατά της υπ’ αριθμ. 43/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
12.Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για το συμβιβασμό και κατάργηση δίκης(Υπόθεση Νεκταρίου Ντάλλα).

13.Αίτηση-Δήλωση του κ. Ευθυμίου Στυλιαρά για δωρεά στο Δήμο ποσού 300.000 ευρώ, για την ανέγερση τετραθέσιου Δημοτικού Σχολείου στη θέση Γυμναστηρίου Άνω-Κάτω Δάφνης
14.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Τοπογραφική Μελέτη για τη διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στη δυτική Ναυπακτία» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
15.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Τοπογραφική Μελέτη για τη μελέτη καθαρισμού και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβα» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
16.Έγκριση μελέτης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ,του έργου «Επέκταση υπάρχοντος τεχνικού στην ΤΚ Δάφνης» προϋπολογισμού 11.965 ευρώ κα1 ανάθεση εκτέλεσης του έργου
17.Έγκριση της αρ. 19/2011 Τεχνικής Προδιαγραφής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΓΕΝ» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης