Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 07/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  41329

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 7-12-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Πυλήνης»
2. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης στο μέτωπο της παραλιακής οδου Παλαιοπαναγιάς» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
3. Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή καυσίμων ΔΕ Αποδοτίας.
4. Διάθεση πιστώσεων
5. Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στην υπάλληλο του Δήμου κ. Μπόυρα-Θεοδωροπούλου Βιολέτα λόγω συνταξιοδότησης
6. Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στην υπάλληλο του Δήμου κ. Σαλταούρα Βασιλική λόγω συνταξιοδότησης
7. Έγκριση μετακίνησης εκτός υπαλλήλων του δήμου μας κ. Φούντζουλα Βασιλικής και Κατσούδα Ευσταθμίας
8. Έγκριση μελέτης της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου του έργου «Επέκταση υπάρχοντος τεχνικού στη Τ.Κ Δάφνης» προϋπολογισμού 11.965 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
9. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης