Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / Απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2012

ΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤIΑΣ για το έτος 2012
Κωδικοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε
Αριθμοί ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 12.048.377,15
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.178.840,53
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 950.920,03
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 255.653,48
παρελθόντα έτη
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 2.537.000,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 3.471.461,66
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 7.596.539,61
Σύνολο Πόρων 28.038.792,46
Κωδικοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε
Αριθμοί ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.104.544,69
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.008.688,65
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 755.000,00
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 311.200,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 826.726,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.735.064,45
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.765.381,86
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 2.404.500,00
Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 1.296.000,00
73 Έργα 7.084.487,93
74 Μελέτες 1.508.971,78
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00
9111 Αποθεματικό 238.227,10
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 28.038.792,46