Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για προμήθεια Μηχ. Εξοπλισμού

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ναύπακτος 16-1-2012

Αρ. Πρ. : οικ. 1192

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

GR< ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ >: Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΓΕΝ» <Δήμου Ναυπακτίας>»

 1. Αναθέτουσα Αρχή
  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ταχ. Δ/νση: ΑΝΤΙΡΡΙΟ

  Ταχ. Κώδικας: 30020

  Πληροφορίες: Βλαχάκης Γεώργιος

  Τηλέφωνο: 2634-3-60428

  Fax: 2634-0-31889

  Email : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

 2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου
Ταξινόμηση κατά CPV: 34144710 – 8 (τροχοφόρο φορτωτή)

34144511 -3 (όχημα συμπίεσης απορριμμάτων)

34134200- 7 (φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα)

Στόχος του έργου

Η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΧΥΤΑ για την σωστή λειτουργία του . Συχνά ο υπάρχον εξοπλισμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας κάνοντας την λειτουργία του ΧΥΤΑ δύσκολη .

Η προμήθεια θα αναβάθμιση γενικά τον ΧΥΤΑ της 1ης ΓΕΝ

 

Περιγραφή του έργου

Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για την καλύτερη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο ΧΥΤΑ της Βλαχομάνδρας και συγκεκριμένα :

1. την προμήθεια ενός Φορτωτή με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ελαστιχοφόρος Φορτωτής βάρους 15 τόνων και ισχύος 110 HP.

2. την προμήθεια ενός συμπιεστή απορριμμάτων με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά :Βάρους 24 έως και 32 τόνων και καθαρής ισχύος 240 HP.

3. την προμήθεια ενός μεγάλου Φορτηγού με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά: τριαξονικού φορτηγού, μικτού βάρους 26 τόνων, με ανατρεπόμενη καρότσα χωρητικότητας 9 m3 ..

Ο συνολικός προϋπολογισμός με τον ως άνω ΦΠΑ ανέρχεται σε 665.600,00 €

β) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Έναρξη διαγωνισμού – προμήθειας : 2011

Ολοκλήρωση προμήθεια – παραλαβή : 2012.

Ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου – αποπληρωμή : 2012

 1. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Στην Έδρα του <ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ> και όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε).

 1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου

από την έδρα του <Δήμου Ναυπακτίας > όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες :

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- Ταχ. Δ/νση: ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας: 30020 – Πληροφορίε ς: ΒΛΑΧΑΚΗΣ και τον Κο. ΠΕΤΣΙΝΗΣ

Τηλέφωνο: 2634-3-60428 -Fax: 2634-0-31889 – Email : typdimou@otenet.gr

β) Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται παράβολο καταβολής ποσού πενήντα ευρώ (50 €) στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Λογαριασμό «Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, εισπράξεις από τη διάθεση συμβατικών τευχών, διακηρύξεων, κ.λ.π.)» (Λογ. Νο 234882/9).

γ) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις , www.nafpaktos.gr

www.infosoc.gr

http://ru6.cti.gr/broadband/RFP_final/Naupaktos/

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας μέχρι την 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας Αντίρριο

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

γ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή . Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου γίνονται δεκτές .

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 1. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

(ΕΔΔ) την 12 Μαρτίου 2012 στις 10:00 π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Ναυπάκτιας, Αντίρριο . Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι που

υπέβαλαν προσφορά ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωποί τους.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους τριάντα τρείς χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (33.280) € (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το <Δήμου Ναυπάκτου > και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

10. Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 11-1-2012

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 16- 1- 2012.

12.Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, το π.δ. 370/1995, τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υ. Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/2-12-1996) (ΚΠΔ), Τις διατάξεις των ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247), ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178), ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005), 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) και την Π1/2830/7-8-2001 Απόφαση (ΦΕΚ 1093/Β/21-8-2001). τα Π.Δ. 60/2007 και 118/2007 , την παρ. 36 του Π.Δ/τος 346/98

13. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας: 30020

Πληροφορίες: Βλαχάκης Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2634-3-60428

Fax: 2634-0-31889

Email : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ