Διενέργεια διαδικασίας Κληρώσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κωδ. : 30300
FAX :
Πληροφορίες : Σμπούκη Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο : 2634020028

Ναύπακτος 19/01/2012
Αριθμ.Πρωτ: 1728
ΠΡΟΣ: Δ-νση Διοικητικού
Δ-νση Οικονομικής Υπηρεσίας
Δ-νση Τεχνικής Υπηρεσίας

Tο Τμήμα Προμηθειών έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
. 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του ΕΚΠΟΤΑ .
Γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 23/1/2012, ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές διενέργειας Διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση ,παρακολούθηση ,παραλαβή προμηθειών .
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών

Σμπούκη Αλεξάνδρα