Ανακοινωση για μαγείρισσα παιδικών σταθμών Αντιρρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 25-1-2012
Αριθ. Πρωτ: 2557
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΝΟΣ (1) ατόμου ΔΕ Μαγειρισσών για τις ανάγκες του παιδικού σταθμού του Δήμου μας Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου και για χρονικό διάστημα από 30-1-2012 μέχρι και την 23-3-2012.
Η ισχύς της σύμβασης θα ολοκληρώνεται αυτοδικαίως και πριν τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου, με την πρόσληψη του αντίστοιχου προσωπικού που εκκρεμεί ή έγκρισή του από το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολή μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με την
ανωτέρω εμπειρία (τουλάχιστον τριών (3) ετών) επιτρέπεται η κάλυψη τους με αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τα τυπικά προσόντα της Β’ επικουρίας όπως αυτά
αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και με φωτ/φο αστυν.ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Φουσέκη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 26343-60139) μέχρι και την Παρασκευή 27-1-2012 και ώρα 13.00.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γιάννης Μπουλές