Διευκρινήσεις για την περίληψη της διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΓΕΝ» <Δήμου Ναυπακτίας>

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες : Πετσίνης Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση : ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Τ.Κ. 30020
Τηλ.: 2634 3 60405
Fax.: 2634 0 31889
e-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 23-1-2012
Αριθ. Πρωτ. οικ 2255

Προς
1. Την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Καποδιστρίου 34 – Αθήνα
2. ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
5. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
6. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ – ΑΓΡΙΝΙΟ
7. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΑΓΡΙΝΙΟ
8. ΕΜΠΡΟΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της αρ. 1192/16-1-2012 περίληψη της διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΓΕΝ» <Δήμου Ναυπακτίας>»

Σε συνέχεια της περίληψης διακήρυξης που αναφέρεται στο θέμα και δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα σας, συμπληρωματικά διευκρινίζουμε ότι στην παράγραφο 6 Χρόνος – Τόπος και Γλώσσα υποβολής προσφοράς – ισχύουν τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη και στην περίληψη της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύτηκε στις 13-1-2012 στην παρ ΙΙ.1.8
.. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται δεκτές …
και όχι το εκ τυπικού λάθους
«… Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου γίνονται δεκτές …»

και παρακαλούμε , για την άμεση δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης .
Η δημοσίευση να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να μας στείλετε δυο αντίτυπα του φύλλου των εφημερίδων που θα περιέχουν τη δημοσίευση αυτή τα οποία να περιέλθουν στα χέρια μας προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης