Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 26343 60143
26343 60160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13 -2-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4536

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 17-2-2012, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Aίτημα του Δ/ντή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας κ.Πολύδωρου Νικήτα για ορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του στο μονομελές Πλημμελειοδικείο Ναυπάκτου.
2. Αίτημα του πρώην Προέδρου Συμβουλίου Δημ.Διαμερίσματος Κρυονερίου Αποδορίας κ.Καρανικόλα Ευάγγελου καθώς και των πρώην μελών του ιδίου Δημ.Διαμερίσματος κ.Ζαμπάρα Αντώνιου και κ.Γεωργίου Αννας για ορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του στο μονομελές Πλημμελειοδικείο Ναυπάκτου.
3. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για καταβολή συνολικού ποσού 657,89 ευρώ στην ενάγουσα «Χρ.Μανίκας ΟΕ» που επιδικάστηκε με απόφαση Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.
4. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για άσκηση ή μη εφέσεως επί απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου με την οποία επιδικάστηκε συνολικό ποσό 4918,19 ευρώ στον ενάγοντα κ.Φούντζουλα Αθανάσιο.
5. Ψήφιση πιστώσεων δαπανών πάγιου χαρακτήρα Π/Υ 2012.
6. Ορισμός κωδικών προϋπ/σμού 2012 σε βάρος των οποίων θα εκδίδονται ΧΕΠ προπληρωμής.
7. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για προμήθεια καυσίμων κίνησης – εφοδιασμού δεξαμενής – ΔΕ Πυλήνης, Πλατάνου, Αποδοτίας & ορισμός υπολόγων.
8. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για πληρωμή Σώματος Ορκωτών εκτιμητών για εκτίμηση αντικειμενικής αξίας ακινήτων Δήμου και ορισμός υπολόγου.