Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 26343 60143
26343 60160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23 -2-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5694
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 28-2-2012, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Συζήτηση επί εισηγήσεως του δικηγόρου του Δήμου μας για την άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της υπ’ αριθμ. 8522/2012 απόφαση Γ.Γραμματέα Αποκ.Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ελλάδος και Ιονίου (υπόθεση κ. Μάη).

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης