Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 12/03 – OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160 FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7 -3-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7037
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 12-3-2012, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Η/Υ.
2.Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
3.Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
4.Επιστροφή στον Νικόπουλο Κων/νο του Νικολάου ποσού 467,00 ευρώ το οποίο κατέβαλε για λογ/σμό του Δήμου μας.
5.Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας Αναγνωστοπούλου Βασιλικής.
6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας Δημητρόπουλου Αθανασίου.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 10στρ. που βρίσκεται στην θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Τ.Κ. Γαλατά. Δ.Ε. Χάλκειας.
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 93,55 στρ. που βρίσκεται στην θέση Μπούκα Σάλτσινα της Τ.Κ. Γαλατά.
9. Ασκηση ή μη εφέσεως επί της αρ. 128/2011απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου με την οποία επιδικάστηκε συνολικό ποσό 5448,85 ευρώ εντόκως καθώς και δικαστική δαπάνη 200,00 ευρώ στην ενάγουσα κ.Χρυσανθοπούλου Ελπίδα.
10. Άσκηση εφέσεως κατά της 240/2011 απόφασης του τριμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με την οποία επιδικάστηκε ποσό 5.808,00 εντόκως στις ενάγουσες πρώην υπαλλήλους Παιδικού Σταθμού Αντιρρίου (νυν Δήμου Ναυπακτίας) Μπίσσα Βασιλική,Ρακκά Αναστασία και Σαλταούρα Βασιλική.
11.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση «αίτηση ακύρωσης του Πανουργιά Ηλία του Παναγιώτη στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών»
12. Αίτημα του προέδρου της Τ.Κ Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου,για την καταβολή παγίας προκαταβολής ποσού 1.000 ευρώ.
13.Αίτημα του εκπροσώπου της Τ.Κ Γρηγορίου Δ.Ε.Αποδοτίας,για την καταβολή παγίας προκαταβολής ποσού 1.000 ευρώ.
14.Έγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οριζόντια διαγράμμιση τμήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και διαβάσεων πεζών».
15.Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου « Εσωτερικά χωρίσματα και λοιπές εργασίες κτιρίου στέγασης τεχνικών υπηρεσιών στο Αντίρριο».
16.Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης στροφής έναντι Σκα.» .
17. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και επισκευή ασφαλτοτάπητα Γυμνασίου Αντιρρίου»
18. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο Δήμο Ναυπακτίας»
19.Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012.
20.Έγκριση δαπάνης για ΚΤΕΟ οχημάτων που καταβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Μαθιουδάκη Βασίλειο.
21. Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων.
22.Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για το μήνα Μάρτιο 2012.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης