Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12 -3-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:7759

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 16-3-2012, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης, έγκριση δαπάνης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
2.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2011 του Δήμου μας.
3.Αποδοχή δωρεάς 1.000, 00 ευρώ από ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου μας .

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης