Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23 -3-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9114
Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Tρίτη 27-3-2012, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2.Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ».
3.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Αρχική Φάση Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πρώην Μηχανουργείου συγκροτήματος ΕΠΑΛ»
4.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Αρχική Φάση Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου παλλαπλών χρήσεων συγκροτήματος ΕΠΑΛ»
5.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Αρχική Φάση Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου Ξυλουργείο-Συνεργείο συγκροτήματος ΕΠΑΛ»
6.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη ανασχεδιασμού-επεμβάσεων (ενισχύσεων) κτιρίου κληροδοτήματος ΤΣΩΝΗ»
7.Περί καταβολής ποσού μικροδιαφοράς κατόπιν της αρ. 9/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου επί αγωγής κ. Ανδρομάχης Λευκαδίτη –Λύρου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης