Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 10/04/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-4-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10334
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 10-4-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των ορών διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου « Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος Δ.Ε. Ναυπάκτου.
2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων για το έτος 2012.
3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ΣΟΕ.
4. Έγκριση δαπάνης ποσού 268,37€ για αγορά ενσήμων που επικολλήθηκαν σε δικόγραφα υποθέσεων Δήμου.
5. Εισήγηση για την άσκηση αναίρεσης κατά της 501/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών,που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου, ενώπιον του ΣτΕ.
6. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της 3/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια γάλακτος λόγω άγονης δημοπρασίας.
8. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
9. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για Η/Υ.
10. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
11. Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
12. Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου για επενδυτικές δραστηριότητες.
13. Ενημέρωση για υλοποίηση πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού στα Ο.Τ. 304-310 σχεδίου πόλης Ναυπάκτου.
Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης