Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/04/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-4-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:10396

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 17-4-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκφραση γνώμης επί της γνωμοδότησης του κεντρικού συμβουλίου πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) με θέμα: Επανακαθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου (συνεδρίαση 3η –πράξη 11/8-3-2012).
2. Επανεξέταση της απόφασης για την χορήγηση μιας άδειας στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Κοτίνη 5.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης