Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-4-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11769
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 23-4-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Β΄ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ης ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»
2.Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης κατά την εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής.
3.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της 91/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου.
4.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της 94/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου.
5.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση ΜΑΒΙΠΥ ΑΕ κατά Δήμου Ναυπακτίας. (τιμολόγια)
6.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Ευθ. Λυμπέρης Ο.Ε. κατά Δήμου Ναυπακτίας(τιμολόγια)
7.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση έφεσης Δήμου Ναυπακτίας κατά Δημητρακάκη Φωκλίωνα ( εργατική).
8.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Παπαμιχαήλ κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας.(επιδόματα)
9.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Αναγνόπουλου κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας (επιδόματα)
10.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Δημ.Φούντζουλας κατά Δήμου Ναυπακτίας(τιμολόγια)
11.Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 3/2012 απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Δήμου.
12.Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
13.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 1/2012 μελέτης του Τμήματος Προγρ/σμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών τουριστικού μάρκετινγκ Δήμου Ναυπακτίας .
14.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 10/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την προμήθεια γάλακτος έτους 2012 και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια γάλακτος έτους 2012.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης