Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02/05/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-4-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:12973
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 2-5-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον κ. ΜΠΕΚΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τ.Κ.Ανω Χώρας.
2. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ. 1015/26-2-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αρ.πρωτ.3101/26-2-2010 του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας ΟΕ ΚΟΥΜΠΙΟΣ Σ.-ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΠΟΛ. στην οδό Φορμίωνος 9 στην Ναύπακτο.
3. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.17998/12-1-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αρ..856/23-7-2010 του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΟΕ ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚ-ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤ., στην οδό Φορμίωνος 8 στην Ναύπακτο.
4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΨΙΛΙΚΑ στον κ. ΚΥΡΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ στην Τ.Κ.Γαλατά.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης