Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-05-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-5-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:14806

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 15-5-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Εγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων και σχαρών»
3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη κατεδάφισης κτιρίου Ξυλουργείο-Συνεργείο συγκροτήματος ΕΠΑΛ».
4. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Τελική φάση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ο συγκροτήματος ΕΠΑΛ».
5. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Τελική φάση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου πρώην μηχανουργείου συγκροτήματος ΕΠΑΛ».
6. Εγκριση της 9/2012 τεχνικής περιγραφής «οριζόντια διαγράμισση τμήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και διάβασης πεζών» Δ.Ε. Ναυπάκτου.
7. Εγκριση της 5/2012 τεχνικής περιγραφής «προμήθεια και τοποθέτησης 80 μέτρων κιγκλιδωμάτων» Δ.Ε. Ναυπάκτου.
8. Εγκριση της 12/2012 τεχνικής περιγραφής «προμήθεια παγκακιών για κοινόχρηστους χώρους»..
9. Εγκριση της 14/2012 τεχνικής περιγραφής «προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης»
10. Εγκριση της 13/2012 τεχνικής περιγραφής «προμήθεια κάδων-καλαθιών απορριμμάτων»
11. Εγκριση ενταλμάτων προπληρωμής για προμήθεια καυσίμων στις Δημοτικές ενότητες Αποδοτίας και Πλατάνου.
12. Εγκρισης έκθεσης Α’ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
13. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογ/σμού.
14. Εγκριση δαπάνης μισθώματος 4ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Τ.Κ.Λυγιά.
15. Καθορισμός όρων δημοπράτησης της εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου «Ιαματική πηγή Στάχτης-Πόριαρι» στην Τ.Κ.Στράνωμας Δ.Ε.Πυλήνης.
16. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Μάρκου Πούλου κατά Δήμου Ναυπακτίας. (επιδόματα)
17. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση της Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ» κατά Δήμου Ναυπακτίας. (τιμολόγια)
18. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ κατά Δήμου Ναυπακτίας. (τιμολόγια)
19. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Ν.Τρίψια κατά Δήμου Ναυπακτίας. (τιμολόγια)
20. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Ελ.Πατούχα κατά Δήμου Ναυπακτίας. (Εργατικά)
21. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Γ.Δημητρέλου κατά Δήμου Ναυπακτίας. (Ακύρωση απόφασης Πολεοδομίας)
22. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Κ.Δημόπουλου κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας. (Ακύρωση απόφασης Πολεοδομίας)
23. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της 48/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου (καταβολή οφειλής στην εταιρία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.).
24. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της 91/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου που αφορά μισθολογικές παροχές πρώην υπαλλήλου του Δήμου κ.Μπαλαφούτα. Β
25. Ορισμός δικηγόρου για την εξέταση της υπόθεσης του έργου «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αρ.32197/1983/10-4-2012 αποφαση Γ.Γραμματέα Αποκ.Διοίκησης και κάθε άλλης παρεπόμενης και σχετικής πράξης..

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης