ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ: 26343-60160
FAX: 26340-23600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-5-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15939

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 21-5-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της υπ’ αριθμ. 37354/2403/11-5-2012 απόφασης Γ. Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί με την ανωτέρω απόφαση Γ. Γραμματέα ακυρώθηκε η απόφαση της Ο.Ε. με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή για τις μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και υπάρχουν σε εξέλιξη διαδικασίες μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων που πρέπει να ολοκληρωθούν σύντομα.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης