Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 28-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24/5/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16300

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3.Πρόεδρο Τ.Κ. Αντιρρίου

Κοιν: κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 28/5/2012 και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μελέτης του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α) Δήμου Ναυπακτίας «Αστική αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με Αναβάθμιση των Αστικών Πτερύγων» με τις δράσεις :
Α) «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με Σύνδεση των Πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Ησιόδου και Οξύλου»
Β) «Δημιουργία – Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου».
2. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ» με υποέργο 1 : «Ανάπλαση-Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πιά-Κεφαλόβρυσου-Τζαβελλαίων-Ησιόδου και Οξύλου» και υποέργο 2: «Δημιουργία-Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου» στα πλαίσια υποβολής προτάσεων στο Ο.Σ.Α.Α. και υποβολή σχετικού αιτήματος χρηματοδότησης»
3. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης Ο.Σ.Α.Α..
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2012.
5. Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση της αποθήκης κοινοπραξίας γεωργικών πιστωτικών συνεταιρισμών Γαβρολίμνης στο Δήμο Ναυπακτίας για τη μετατροπή του σε «Εκθετήριο Αγροτικής Κληρονομιάς Ναυπακτίας» και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή και προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών.
6. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” για χρηματοδότηση του έργου «Εκθετήριο Αγροτικής Κληρονομιάς Ναυπακτίας».
7. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” για χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας».
8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.
9. Διάθεση ακάλυπτου χώρου του ΞΕΝΙΑ για εκτέλεση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων ιδιωτών και φορέων.
10. Τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας περιοχών στην Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου.
11. Έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για την αρίθμηση ιδιοκτησιών – κτιρίων επί οδών στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.
12. Ορισμός ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στην ΚΕΔΝ.
13. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία στη θέση Καρούλα Τ.Κ. Δάφνης».
14. Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου μας, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν το έτος 2011.
15. Καθορισμός αριθμού ασκουμένων σπουδαστών στο Δήμο Ναυπακτίας
16. Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου οδού Σιαφάκα.
17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
18. Υποβολή προτάσεων υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2012-2013 Δήμου Ναυπακτίας
19. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Αγήτα της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
20. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων στην δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.
21. Έκδοση τοπικής κανονιστικής Απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας οριοθέτησης των θέσεων των διαβάσεων πεζών εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
22. Έκδοση τοπικής κανονιστικής Απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί των οδών Επισκόπου Δαυίδ μεταξύ Ν.Μπότσαρη και Ιλ.Τζαβέλα και Λ.Καρακουλάκη μεταξύ Ιλ.Τζαβέλα και Βαρδακουλά, της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
23. Παραλαβή μελέτης με τίτλο»Δασική μελέτη για την διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία».
24. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο : Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη τοπική Κοινότητα Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου».
25. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΣΙΝΑ ΕΩΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ» της Δ.Ε. Χάλκειας και του αναδόχου Παπανδρέου Νικόλαου.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιϊα και κατασκευή τεχνικών Τ.Δ. Μολυκρείου πρώην Δ. Αντιρρίου» Δήμου Ναυπακτίας.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων»
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου –κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και βαθμίδων».
29. Έγκριση δαπανών αθλητικής εκδήλωσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.
30. Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην θέση « ΑΗΛΙΑΔΕΣ ή ΣΑΡΑΝΤΖΑ» στην Τ.Κ. Βομβοκούς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας