ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:17014
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-5-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17014

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 30-5-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της υπ’ αριθμ. 35328/2284/11-5-2012 απόφασης Γ. Γραμματέα Αποκ. .Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ελλάδος και Ιονίου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί με την ανωτέρω απόφαση Γ. Γραμματέα ακυρώθηκε η αρ.94/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Επιχορήγηση του ΤΕΙ Μεσολογγίου για την πληρωμή μισθωμάτων του κτιρίου στέγασης του παραρτήματος Ναυπάκτου» και πρέπει το θέμα να λυθεί σύντομα προκειμένου να επιχορηγηθεί το ΤΕΙ.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης