Επανεπιβολή ρυμοτομίας στην Πλατεία Παπαχαραλάμπους Ο.Τ. 124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση : Ιλ. Τζαβέλλα 37
303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλ. 26343 60105 60102
Fax: 2634025555

Ναύπακτος 30/5/2012
Αριθ.πρωτ. 17087

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει ότι :

Με την υπ’ αριθμ. 153/2012 Απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να «Επανεπιβάλει την ρυμοτομία στο ΟΤ 124 (Πλατεία Παπαχαραλάμπους) με χρήση χώρου πρασίνου – πλατείας για την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου και η νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση στο ίδιο ακίνητο με την άμεση αποζημίωση των ιδιοκτητών του, από την εγκεκριμένη χρηματοδότηση για το ΟΤ 124 (Πλατεία Παπαχαραλάμπους) ύψους 969.692,86 €»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση για την τροποποίηση αυτή και να υποβάλλουν σε δεκαπέντε (15) μέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσης τυχόν ενστάσεις τους στο Δήμο (Τμήμα Σχέδιο Πόλεως, Πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου).

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον τύπο σε δύο συνεχόμενα φύλλα, δυο τοπικών εφημερίδων και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ