Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-6-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19244

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 12-6-2012 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 24/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ.
3. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 11/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Καταπολέμηση κουνουπιών».
4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 17/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών για πυροπροστασία».
5. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 20/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικών Ενοτήτων».
6. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 21/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών».
7. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 23/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός παραλιών».
8. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 7/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή στεγάστρου για ναυτικές δραστηριότητες».
9. Απαλλαγή υπολόγου κ. Ρήγα Αγγελικής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
10. Απαλλαγή υπολόγου κ. Μίχου Βασιλικής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
11. Απαλλαγή υπολόγου κ. Βελαώρα Ιωάννη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
12. Απαλλαγή υπολόγου κ.Κοτσανά Δημήτριου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
13. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της 54/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (τιμολόγια Καρρά Ζαχαρία).
14. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της 52/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (τιμολόγια ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΛΠ Α.Ε.).

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης