ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13/6/2012
ΑΡ. ΜΕΛ: 24/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.242,39 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) την προμήθεια εβαπορέ αγελαδινού, πλήρους, συμπυκνωμένου, μη σακχαρούχου, αποστειρωμένου γάλακτος προϋπολογισμού 34.242,39 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 22η Ιουνίου 2012, ώρα 10:00 π.μ., αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους και με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Το γάλα θα είναι εβαπορέ, αγελαδινό, πλήρες (7,5% λιπαρά και 17,5% Στερεό υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ), συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο, αποστειρωμένο και θα χορηγείται σε συσκευασία κουτιού 410 gr Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνει σε δύο δόσεις. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για όλη τη διάρκεια της προμήθειας, δηλαδή για ένα (1) έτος.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη με το ΦΠΑ δηλαδή 1.712,12 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634020028, Τμήμα Προμηθειών.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
Μπουλές Ιωάννης