ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της εργασίας: «Καταπολέμηση κουνουπιών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
Τηλ: 2634020028
FAX: 2634021933

Ναύπακτος 13/6/2012
Αριθμ.Πρωτ. 21584

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καταπολέμηση κουνουπιών», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, σύμφωνα με την Αριθμ.11/2012 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα & πιστοποιήσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανωτέρω εργασία, να καταθέσουν κλειστή προσφορά μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 στο Τμήμα Προμηθειών που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να παραλαμβάνουν την Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω εργασίας, από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Δήμου σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Μπουλές