Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 25-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22803
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 2634023600
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 25-6-2012 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών για Η/Υ.
3. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 19/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Βελτιώσεις- συντηρήσεις αγροτικών δρόμων» και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
4. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 21/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Ελαιοχρωματισμοί Δημοτικών κτιρίων».
5. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 18/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Αποκλαδεύσεις δένδρων Δημοτικών Ενοτήτων» και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
6. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 19/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από χόρτα» και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
7. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων για πυροπροστασία»
8. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της 1/2012 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά την « Προμήθεια μουσικών οργάνων».
9. Ανάθεση της τακτοποίησης δημοτικών κτιρίων στερούμενων οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το Ν.4011/2011.
10. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή εφ’ άπαξ επιδομάτων του Ν.Δ. 57/73.
11. Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στην υπάλληλο του Δήμου μας Κομπούρα Φωτεινή του Γεωργίου.
12. Εγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών με το οποίο εξετάστηκε η ένσταση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.» κατά του 1ου πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δήμου Ναυπακτίας.
13. Εγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών με το οποίο εξετάστηκε η ένσταση της εταιρείας «ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά του 1ου πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δήμου Ναυπακτίας.
14. Ασκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της υπ’ αριθμ.46072/2995, 46456/3022/6-6-2012 απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκ.Διοίκησης Πεολοποννήσου Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου.
15. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 57/2012 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (άρση απαλλοτρίωσης κ.λ.π.)
16. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε υπόθεση Δ.Παπακωστόπουλου και λοιπών υπαλλήλων κατά Δήμου Ναυπακτίας. (μισθολογικές παροχές)
17. Aσκηση ή μη έφεσης κατά της 54/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (τιμολόγια Καρρά Ζαχαρία).
18. Aσκηση ή μη έφεσης κατά της 52/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (τιμολόγια ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης