ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: 26-6-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 23456

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 27-6-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών με το οποίο εξετάστηκε η ένσταση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.» κατά του 1ου πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δήμου Ναυπακτίας.
2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών με το οποίο εξετάστηκε η ένσταση της εταιρείας «ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά του 1ου πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί ο Δήμος μας έχει έλλειψη ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (λαμπτήρες κ.λ.π.) και για τον λόγο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού που αφορά προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης