ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ COMPUTER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28/6/2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 23717
ΑΡ. ΜΕΛ: 2/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ COMPUTER
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.883,90 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τις συσκευές εκτύπωσης (εκτυπωτές laser, inkjet, plotter, fax, φωτοτυπικά μηχανήματα) του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού 16.883,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 6η Ιουλίου 2012, ώρα 10:00π.μ.΄ αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους και με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη με το ΦΠΑ δηλαδή 844,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634020028, Τμήμα Προμηθειών.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης