ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28/6/2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 23775
ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2012

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.999,65 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση των εργασιών: «Αποκλαδεύσεις δένδρων Δημοτικών Ενοτήτων», προϋπολογισμού 34.999,65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την 6η Ιουλίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ, Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής.
Η Οικονομική επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας , οδός Τέρμα Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634020028, Τμήμα Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ