ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28/6/2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 23773
ΑΡ. ΜΕΛ: 19/2012

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας: «Βελτιώσεις-συντηρήσεις αγροτικών δρόμων», προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την 6η Ιουλίου 2012 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ, Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας κάτι που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δύο (2) μήνες προσμετρούμενων από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού: 1.138,21 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας , οδός Τέρμα Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634020028, Τμήμα Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ