Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής της 9-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24554

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 9-7-2012 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Έγκριση δαπάνης καταβολής προνοιακών επιδομάτων
3. Ορισμός υπολόγου και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή προκαταβολής δαπάνης εκτίμησης ακινήτου από Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος εβαπορέ.
5. Επικαιροποίηση της 172/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εγκρίσεως Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ναυπακτίας (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ)» λόγω αλλαγής του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Διαμορφώσεις δημοτικού κτιρίου στο Αντίρριο»
7. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 24/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμοί αυλάκων διευθέτησης ομβρίων δυτικά της Ναυπάκτου»
8. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 31/2012 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση βατότητας-καθαρισμός αγροτικών δρόμων για πυροπροστασία Δ.Ε.Χάλκειας.»
9. Έγκριση των τεχνικών περιγραφών της 32/2012 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα, αρδευτικών συστημάτων των γηπέδων και αερισμός ριζικού συστήματος χλοοτάπητα.»
10. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων και σχαρών» συνολικού πρ/σμού 20.000,00 ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
11. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. –Καστανιάς (Α΄ΦΑΣΗ)» συνολικού πρ/σμού 60.000,00 ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του υπό έργου 5: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ για την πράξη με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ναυπάκτου».
13. Έγκριση τεχνικών δεδομένων για την επιλογή αναδόχου υλοποίηση του υποέργου 3 της πράξης. « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 352473 στο Ε. Π. « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»
14. Έγκριση τεχνικών δεδομένων για την επιλογή αναδόχου υλοποίηση του υποέργου 3 της πράξης « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 356886 στο Ε. Π. « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.
15. Έγκριση τεχνικών δεδομένων για την επιλογή αναδόχου υλοποίηση του υποέργου 3 της πράξης.« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 356884 στο Ε. Π. « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.
16. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου λειτουργίας του Δημοτικού θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Ναυπακτίας.
17. Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο της Τ.Κ.Βομβοκούς.
18. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της 7/2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 και κατά της 37354/2403/11-5-2012 απόφασης του Γ.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής και Ιονίου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης