ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 26340-23600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:25065

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 10-7-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των 86/2012 και 133/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών( ακυρωτική δικαιοδοσία) με τις οποίες ακυρώνονται οικοδομικές άδειες και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
2. Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της 7/2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 και κατά της 37354/2403/11-5-2012 απόφασης του Γ.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής και Ιονίου και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου .

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους εξής λόγους:
α) Για το 1ο θέμα, δεδομένου ότι η προθεσμία για την άσκηση των αναφερομένων ένδικων μέσων λήγει εντός ολίγων ημερών.
β) Για το 2ο θέμα, δεδομένου ότι η προθεσμία για την άσκηση του αναφερομένου ένδικου μέσου λήγει εντός ολίγων ημερών.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης