Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής της 17-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 26340-23600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 25495

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 17-7-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 25/2012 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση των εργασιών: « Κατασκευή στεγάστρου στο αμαξοστάσιο της Τ.Κ. Πλατάνου.
2.Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ΄΄Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΧΥΤΑ 1ης ΓΕΝ ΄΄Δήμου Ναυπακτίας.
3.Εισήγηση σχετικά με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων από το τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
4.Ορισμός νομικού συμβούλου για εξέταση νομικών θεμάτων του πρακτικού της επιτροπής §3, άρθρου 46 του Ν. 4071/2012 που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας.
5. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση αίτησης αναστολής για πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία κατά του πρώην Δήμου Χάλκειας.
6.Ορισμός δικηγόρου για τη νομική υποθέσεων που αφορούν το Γραφείο Κοιμητηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος.
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σε υπόθεση αγωγής του Δήμου Ναυπακτίας κατά της κ. Χήρα Παναγιώτας.
8.Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπισή του υπαλλήλου του Δήμου μας Νικήτα Πολυδώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ναυπάκτου.
9..Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά από αίτηση του τμήματος Πολεοδομίας (για χορήγηση εγγράφων).
10.Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια καυσίμων – εφοδιασμού δεξαμενής στη Δ.Ε. Πυλήνης.
11.Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
12.Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε. Αποδοτίας.
13. Αίτηση του αναδόχου της εργασίας «καταπολέμηση κουνουπιών».
14. Ανάθεση της εργασίας «καταπολέμηση κουνουπιών»

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης