Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής της 23-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26388

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 23-7-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου 2, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» ,συμπλήρωση επιτροπής και διάθεση πίστωσης.
2. Άσκηση αίτησης αναστολής κατά των 143/2009 και 5/2010 πράξεων επιβολής προστίμου της Κτηματικής Υπηρεσίας.
3. Έγκριση δαπάνης από τελεσίδικη απόφαση αρ.56/2012 Μ/λούς Πρ/κείου Μεσολογγίου (αγωγή Στ.Φουσέκη κατά τέως Δήμου Χάλκειας).
4. Απαλλαγή υπολόγου της υπαλλήλου του Δήμου Κοντογιάννη Μάνθα για πληρωμή προκαταβολής δαπάνης εκτίμησης ακινήτου από Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών .
5. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια καυσίμων – εφοδιασμού δεξαμενής για τη Δ.Ε. Αποδοτίας.
6. Oρισμός δικαστικών επιμελητών για επίδοση της ειδοποίησης περί επανακήρυξης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Ο.Τ./ΚΧ 124 (πλατεία Παπαχαραλάμπους) σε εφαρμογή της 153/2012 απόφαση Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης