Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής της 31-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60110
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-7-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 27857

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη στις 31/7/2012 και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων και πρώην ξυλουργείο του σχολείου ΕΠΑΛ» και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
2. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτιριακό συγκρότημα ( πρώην μηχανουργείο ) του σχολείου ΕΠΑΛ» και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
3. Άσκηση αγωγής κατά υπαλλήλου του Δήμου και λήψη ενδεικνυόμενων ασφαλιστικών και άλλων μέτρων για διεκδίκηση ποσού υπεξαίρεσης από το Δήμο Ναυπακτίας.
4. Έγκρισης έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
5. Διάθεση πιστώσεων.
6. Αποδοχή δωρεάς έκτασης 111,87 τ.μ. στην Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πυλήνης για κοινόχρηστο χώρο.
7. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπισή του υπαλλήλου του δήμου μας κ. Θεοφάνη Σπυρίδωνα.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης