ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2012» ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Θέμα: Ολοκληρώθηκε στις 26/7/2012 η πρώτη φάση, κατάθεσης αιτήσεων υποψηφίων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας» ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 26/7/2012 (καταλητική ημερομηνία) η πρώτη φάση κατάθεσης αιτήσεων υποψηφίων του προγράμματος.

Προχωράμε στο δεύτερο στάδιο κατάταξης υποψηφίων, όπως προβλέπεται και το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τέλος Αυγούστου 2012.

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία κατάταξης – επεξεργασίας αιτήσεων είναι αυστηρή και γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην πρόσκληση με Κωδικό 39, αριθμ. πρωτ. 1.8001/οικ.6.1490 09-06-2011 ΑΔΑ (4Α3ΨΛ-6) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»,καθώς και τους κανόνες που ορίζονται απο τον ΑΣΕΠ και το Υπουργείο και είναι ευθύνη αποκλειστικά και μόνον του φορέα υλοποίησης «ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε».

Οι σχετικοί πίνακες, με το πέρας της διαδικασίας κατάταξης υποψηφίων, αναρτώνται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του δικαιούχου φορέα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου (www.prasinomple.gr) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους στα γραφεία του Δικαιούχου.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Τέλος, Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,

εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ευχαριστούμε θερμά τους Δήμους Αγρινίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Θέρμου, τους κατά τόπους ΟΑΕΔ, τα ΚΕΠ και όλους αυτούς τους φορείς που συνέβαλαν σημαντικά στην μέχρι σήμερα σωστή ενημέρωση των Δημοτών.

Τάσος Ξύδης

Διαχειριστής ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε