Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής της 7-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-601430
FAX: 26340-23600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3-8-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28479

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 7-8-2012 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την μεταφορά μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την σχολική περίοδο 2012-2013
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την σχολική περίοδο 2012-2013
3. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας Αγγελοπούλου Αγγελικής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών
4. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κριρίου κληροδοτήματος ΤΣΩΝΗ» και διάθεση της σχετικής πίστωσης..
5. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής Φωτεινής Κυρίτση κατά Δήμου Ναυπακτίας
6. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση υπαλλήλων Δ.Κοτσανά κλπ κατά Δήμου Ναυπακτίας(έφεση για επιδόματα)
7. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση υπαλλήλων Β.Μπαρμπετάκη κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας (έφεση για επιδόματα)

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης