ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας για το σχολικό έτος 2012-2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ναύπακτος 8 / 8 /2012
Αριθ.Πρωτ.: 28859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νιας διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερης τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας για το σχολικό έτος 2012-2013», συνολικού προϋπολογισμού 194.636,40€ χωρίς Φ.Π.Α. και 219.939,13€ μαζί με Φ.Π.Α. 13%.
Η παρούσα υπηρεσία αφορά την μεταφορά μαθητών προς και από τα σχολεία τους με τα κατάλληλα και εγκεκριμένα μεταφορικά μέσα σύμφωνα μα τα δρομολόγια που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη. Η ανωτέρω υπηρεσία θα καλύψει χρονικό διάστημα ενός σχολικού έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα προσαύξησης κατά 20%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς όσο και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στην οδό Πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος 30300, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2634020028, υποβάλλοντας αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας (τηλέφωνο και fax ) και καταβάλλοντας το ποσό των 20,00€ το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 22/08/2012 .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στην οδό Πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος 30300, την Δευτέρα 27/08/2012 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των εγγραφών σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες ολογράφως και αριθμητικός επί τοις εκατό (%), επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), όλες οι ενώσεις μεταφορέων και όλοι οι συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Ναυπακτίας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ