Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 14-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-8-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 29081

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 14-8-2012 και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιβολή προστίμου για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
2. Έγκριση της τροποποιημένης αριθ. 6/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών « Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου 3ου Δημοτικού Σχολείου».
3. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
4. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας Κοτσανά Δημήτριου για την πληρωμή εφάπαξ επιδομάτων ΝΔ 57/73.
5. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας για την πληρωμή εφάπαξ επιδομάτων ΝΔ 57/73 .
6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης της εκμίσθωσης του δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Γαβρολίμνης.
7. Ορισμός δικηγόρου για την μεταγραφή σχολικής περιουσίας στο υποθηκοφυλακείο Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης