Πίνακες αποτελεσμάτων προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα KOX 52701/1/2012 Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα KOX 52701/1/2012, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

Για Δήμους : Αγρινίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας & Θέρμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΧ 52701/1/2012

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας»,

Αναρτά σήμερα 27/08/2012 τους πίνακες των αποτελεσμάτων
(κάντε κλικ στις πιο κάτω συνδέσεις και αναζητήστε το όνομά σας)

1. Πίνακας Απορριπτέων με αλφαβητική σειρά,
(διατυπώνεται η αιτία απόρριψης)

2. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ,
(μόνο με ΑΜΚΑ και αναγραφή μοριοδότησης σε κάθε κριτήριο)

3. Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
(με πλήρη στοιχεία και με αναγραφή της μοριοδότησης)

4. Πίνακας Προσληπτέων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ,
(μόνο με ΑΜΚΑ)

5. Πίνακας Προσληπτέων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ,
(με πλήρη στοιχεία)

6. Πίνακας προσληπτέων – Δήμος Αγρινίου,
(με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Προς πρόσληψη 367 από 400 προκηρυγμένες θέσεις εργασίας)

7. Πίνακας προσληπτέων – Δήμος Θέρμου,
(με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Προς πρόσληψη 42 από 45 προκηρυγμένες θέσεις εργασίας)

8. Πίνακας προσληπτέων – Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου,
(με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Προς πρόσληψη 24 από 25 προκηρυγμένες θέσεις εργασίας)

9. Πίνακας προσληπτέων – Δήμος Ναυπακτίας,
(με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Προς πρόσληψη 95 από 110 προκηρυγμένες θέσεις εργασίας)

Οι σχετικοί πίνακες, έχουν αναρτηθεί σε έντυπη μορφή στα γραφεία του δικαιούχου φορέα (Πράσινο+Μπλε ΜΚΟ Μεναίχμου 1 Ναύπακτος τηλ. 26340 25016) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου (www.prasinomple.gr)  και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)  και έχουν αποστέλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών απο την ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Δηλ. έως και 30/08/12.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε θα ενημερώσει τηλεφωνικά όλους τους προσληπτέους, προκειμένου να ενημερωθούν και αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου 2012, οι προσληπτέοι, έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μεναίχμου 1 – τκ 30 300 Ναύπακτος ή με fax στο 26340 25015 & 16, Υπεύθυνη Δήλωση περί Αποδοχής ή μη Αποδοχής της θέσης.

Εκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση από εδώ:
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Θέσης Εργασίας.