ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 1 ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Τμήμα διοικητικής μέριμνας
Πληροφορίες: Π.Κυριαζης
Τηλ 2634360119

Ναύπακτος 28-8-2012
αριθμ. πρωτοκ: 30392

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 1 ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας έχοντας υπ όψη του, το ν. 3850/2010 αρθ. 8 (θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων), το Ν. 2527/1997 άρθρο 6, το ΠΔ 28/80 (σύναψη έργου με φυσικά πρόσωπα), Άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ. 3463/2006 και τις λοιπές σχετικές με το θέμα διατάξεις, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με ανάθεση:
Α) με 1 γιατρό εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γιατρού εργασίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και
Β) με 1 τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας, για το προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας.
Η σύμβαση θα είναι ετήσια, και η αμοιβή τους όπως και η χρονική απασχόληση τους καθορίζεται από συντελεστές του Π.Δ. 294/1988 άρθρο 3.
Ως προς την αμοιβή έχει υπολογιστεί το ποσό των 6.231,40 € ετησίως για τον Γιατρό Εργασίας και 11.734,00 € για το Τεχνικό ασφαλείας.

Περιγραφή

άτομα

ώρες

Σύνολο ωρών ετησίως

τιμή

Σύνολο ετήσιας  δαπάνης
Γιατρός Εργασίας

127

56

0,4

0,6

50,80

33,64

60,00

5.066,40

ΦΠΑ 23%

1.165,00

σύνολο

6.231,40

Τεχνικός ασφαλείας

127

56

0,4

2,5

50,80

140,00

50,00

9.540,00

ΦΠΑ 23%

2.194,00

σύνολο

11.734,00

Γενικό σύνολο

17.965,40

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές. Θα δεχτούμε την οικονομική προσφορά έκαστου επί του ανωτέρω ποσού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις ενδιαφέροντος και την οικονομική προσφορά τους στο γραφείο διοικητικής μέριμνας του Δήμου Ναυπακτίας έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012. Επί πλέον διευκρινήσεις καθώς και η αναλυτική ανακοίνωση θα δίνονται από τον κ. Γεώργιο Κυριαζή (τηλ. 26343-60119).

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γιάννης Μπουλές

Κοιν.

  • Μ.Μ.Ε, ΚΕΠ Δήμου
  • Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου
  • Ιατρικό σύλλογο
  • Πρόγραμμα διαύγεια

Κατεβάστε την αναλυτική διακήρυξη.