Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-9-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 32223

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 18-9-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Γαβρολίμνης της Δ.Ε. Χάλκειας.
2. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λουνα Πάρκ κατά την διαρκεια της Εμποροπανήγυρης.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 8/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την προμήθεια μέσων ατομκής προστασίας και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης.
4. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
5. Εγκριση δαπανών αμοιβών δικηγόρων.
6. Εγκριση δαπάνης για Προνοιακά επιδόματα
7. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Μπακατσιά Αγλαϊτσας.
8. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Ζωϊτάκη Ζώη.
9. Ορισμός δικηγόρου για την μεταγραφή διαπιστωτικών αποφάσεων μεταβίβασης σχολικής περιουσίας ΤΕΛ Ναυπάκτου κ.λ.π.
10. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περίστας κατά Δήμου Ναυπακτίας.
11. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση διεκδικητικής αγωγής του Θωμά Λάμπου κατά Δήμου Ναυπακτίας.
12. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση αγωγής Παπαμιχαήλ Γεωργίας κατά Δήμου Ναυπακτίας.(εργατικές διαφορές)
13. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αίτηση ακύρωσης των Ελ.Ταραβήρα κ.λ.π. κατά απόφασης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης