ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25/9/2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 33801

ΑΡ. ΜΕΛ: 8/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.353,33 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού 30.353,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2012, ώρα 10:00π.μ.΄ αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους και με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη με το ΦΠΑ δηλαδή 1.517,17€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη και στο τηλέφωνο 2634020028,.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης