ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ. Τζαβέλλα 37
Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος
Πληροφορίες: Λαουρδεκης Π.
Τηλ.: 2634360139 – 2634360104
Φαξ: 2634024360
Email: plaourdekis@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 6-9-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 31377

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ΄ αριθμ. 288/29-6-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, περί έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου μας για έτος 2012.
5. Τo υπ΄ αριθμ. 64524/12314/23-7-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών των ΟΤΑ.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/58/18506/30-8-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
7. Το υπ΄ αριθμ. 33076/31-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
8. Την υπ΄ αριθμ. 386/5-9-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας για το έτος 2012.
9. Την υπ΄αριθμ. 61/27-2-2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί λήψης απόφασης για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010.
10. Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1287/τ.Β΄/16-6-2011 κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ2936/τ.Β΄/22-12-2011) του Δήμου Ναυπακτίας.
12. Την υπ΄αριθμ. 32170/14-9-2012 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περί ύπαρξης πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας, που εδρεύει στη Ναύπακτο και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Ναυπακτίας

(Παιδικοί Σταθμοί)

Ναύπακτος

ΥΕ

 Προσωπικό Καθαριότητας

Από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι

 31-7-2013

1

102

Δήμος Ναυπακτίας

(Παιδικοί Σταθμοί)

Ναύπακτος

ΔΕ Μαγείρων

Από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι

 31-7-2013

1

103

Δήμος Ναυπακτίας

(Παιδικοί Σταθμοί)

Ναύπακτος

ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων

Από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι

 31-7-2013

4

Κατεβάστε την αναλυτική ανακοίνωση.

Κατεβάστε το σχετικό παράρτημα με οδηγίες και επισημάνσεις.