Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 3-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-9-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 34152

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 3-10-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 1/2012 μελέτης της Δ/νσης Κοιν.Υποθέσεων και Κοιν.Αλληλεγγύης για την εργασία ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και το υποέργο : Σχεδιασμός και εκτύπωση τρίγλωσσου εντύπου,καρτ ποστάλ, αφισών, προσκλήσεων & προγραμμάτων για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 2/2012 μελέτης της Δ/νσης Κοιν.Υποθέσεων και Κοιν.Αλληλεγγύης για την εργασία ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και το υποέργο : παραγωγή ντοκιματέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 3/2012 μελέτης της Δ/νσης Κοιν.Υποθέσεων και Κοιν.Αλληλεγγύης για την εργασία ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και το υποέργο :Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
4. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
5. Εγκριση επιστροφής πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου».
6. Εγκριση δαπάνης χορήγησης πιστοποιητικών μεταγραφής.
7. Λήψη απόφασης επί έκθεσης ελέγχου κατάληψης κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Αστυνομίας
8. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ» κατά Δήμου Ναυπακτίας (τιμολόγια).
9. Aσκηση ή μη έφεσης κατά της 85/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί αγωγής του κ.Ασημακόπουλου Ασημάκη κατά του Δήμου (τιμολόγια) και ορισμός δικηγόρου.
10. Aσκηση ή μη έφεσης κατά της 53/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί αγωγής της ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ –ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ κατά του Δήμου (τιμολόγια) και ορισμός δικηγόρου).
11. Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 29/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί αγωγής της ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ –ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ κατά της Αναπτυξιακής Ναυπάκτου (τιμολόγια) ) και ορισμός δικηγόρου.
Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης