Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στις 26-9-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-9-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 33526

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 26-9-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 2/2012 μελέτης της Δ/νσης Κοιν.Υποθέσεων και Κοιν.Αλληλεγγύης για την εργασία ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και το υποέργο : παραγωγή ντοκιματέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 3/2012 μελέτης της Δ/νσης Κοιν.Υποθέσεων και Κοιν.Αλληλεγγύης για την εργασία ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και το υποέργο :Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 15/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την συντήρηση αναμεταδοτών.
4. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
5. Προέγκριση Ισολογισμού 2010 του πρώην Δήμου Ναυπάκτου.
6. Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για μετεγραφή ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο και έκδοση αντιγράφων συμβολαίων.
7. Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ.Λιβαδακίου Πλατάνου σε κοινή χρήση.
8. Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 93/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί αγωγής της κ.Ευθυμίας Τσάτσου κατά του Δήμου (εργατικές διαφορές).
9. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής των Αναγνόπουλου Αλέξιου κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας.
10. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου Ξάνθη κατά του Δήμου Ναυπακτίας (απόφαση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας).
11. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής της κ.Αικατερίνης Βίτσα κατά Δήμου Ναυπακτίας.
12. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής των Θεόδωρου Μπακατσιά κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας.
13. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής των Ειρήνης Παπαϊωάννου κ.λ.π. κατά Δήμου Ναυπακτίας
14. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση αγωγής του Δημητρίου Γκολιόπουλου κατά Δήμου Ναυπακτίας.
15. Ορισμός Νομικού Συμβούλου για υποθέσεις της Πολεοδομίας του Δήμου.
16. Ορισμός δικηγόρου για την εξέταση της υπόθεσης απόκτησης τίτλων ιδιοκτησίας σε δημοτικό οικόπεδο στην Τ.Κ.Δάφνης Ναυπάκτου.
17. Εγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 98,40 € του δικαστικού επιμελητή Αντώνη Παπαγιαννούλα για την επίδοση αποφάσεων Δικαστηρίου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης