ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ επαναληπτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη έτους 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 03/10/2012
Αρ. πρωτ.: 34873

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ναυπακτίας
Διακηρύσσει:

Επαναληπτική φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 2.000 τ.μ. που βρίσκεται στο Β.Κ. 283, Δημοσίου ακινήτου όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη έτους 2012 για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ από 26-10-2012 έως και 1-11-2012.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 10η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη , με ώρα έναρξης 10 π.μ. και λήξη 11 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των €20.000,00, και η προσφερόμενη τιμή πέρα της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500,00 ευρώ κάθε φορά.
Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, ως εγγύηση για την συμμετοχή του, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτόν που προτίθεται να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων δι εγγυοδοσίας ή δεν καταθέσει ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής ποσόν ίσο προς το 1/10 (ένα δέκατο) του ελαχίστου ορίου δι’ εγγυοδοσίας εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι €2.000,00.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος, πέραν των άλλων προβλεπομένων δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει και Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Ναυπακτίας.

Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται , αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου το ήμισυ της τελικής κατακυρωτικής τιμής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ποσού δέκα (10.000,00) ευρώ.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, ή της Διοικητικής Αρχής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, βρίσκονται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μπουλές