Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-10-2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 35261
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143

FAX: 2634023600
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 10-10-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη ανασχεδιασμού-επεμβάσεων κτιρίου πολλαπλών χρήσεων συγκροτήματος ΕΠΑΛ» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
2. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου«Μελέτη ανασχεδιασμού-επεμβάσεων κτιρίου πρώην μηχανουργείου συγκροτήματος ΕΠΑΛ» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
3. Διάθεση πιστώσεων 2012.
4. Εγκριση του 2ου και του 3ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
5. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Κοτσανά Δημήτριου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης